Offentlig verksamhet göteborgs universitet


offentlig verksamhet göteborgs universitet

resurser och engagemang. Den offentliga sektorn på europeisk, statlig och kommunal nivå arbetar på medborgarnas uppdrag för att producera välfärd, utbildning, säkerhet, god miljö, ekonomisk tillväxt och en rättvis fördelning av samhällets resurser. Efter en teoretisk fördjupning i någon av dessa teman skriver du sedan ett examensarbete i form av en kandidatuppsats där du får möjlighet att tillämpa de kunskaper du fått i programmet inom ramen för en empirisk undersökning. Mer info: Emma Ek, tel:, mejl: Tid och plats för disputation: fredag 26:e oktober. Vi får i boken ta del av studier av hur olika utövare och verksamheter hanterar den komplexitet som offentlig verksamhet innefattar, såsom motstridiga mål, politisk styrning och krav på samverkan över både professionella och organisatoriska gränser. Lika viktigt är också att fokusera det kommunala chefsarbetets särdrag men inte som något avvikande från andra sektorer. Kärnan i verksamheten är kandidat- och masterprogrammen som leder fram till Politices kandidatexamen respektive Politices masterexamen med huvudområdet offentlig förvaltning. Du lär dig hur den offentliga förvaltningen organiseras och styrs, vilka ideologiska principer som ligger bakom dess utformning och vilka lagar som reglerar verksamheten. .

E-handel göteborgs stad
Radisson blu scandinavia Hotell Göteborgs restaurang
Mänskliga rättigheter lunds universitet praktik

Avhandlningen kan laddas ned på: t/2077/30190. Inget blir enklare av att samhällsorganisationen i sig tenderar att bli alltmer komplex hyperkomplex är ett ord i tiden. Att kunna genomföra självständiga utredningsuppdrag med vetenskapliga metoder, och analysera undersökningar som andra har gjort, är färdigheter som de flesta offentliga arbetsgivare uppskattar. Mötet med inspektörerna tillskrivs därför stor betydelse. Genomförandet av tillsyn scandic Ch gävle konferens synliggör på så vis styrmetodens gränser. Samlingsverk, den offentliga sektorn har många kännetecken. Till skillnad från många andra studier riktar hon särskild uppmärksamhet mot de granskande organisationerna. Samverkan, förvaltningshögskolan bedriver både forskning och utbildning i nära samarbete med det omgivande samhället. Offentlig sektor och komp - Göteborgs universitet. Chef i offentlig verksamhet bygger på vederhäftiga teorier om kommunal organisation, och kursen: * speglar kommunens organisation; * skapar diskussion som inspirerar till analys och nyskapande, och; * fungerar vederkvickande. Detta samtidigt som tillsynen otvetydigt väcker en viss oro eftersom den är förknippad med ett offentliggörande av kritik, säger Emma. Avhandlingen riktar också uppmärksamheten mot vad det är som inkluderas i tillsynsmyndigheternas granskning.


Sitemap