Vad är innebörden av spärrad av begränsning


vad är innebörden av spärrad av begränsning

och butiksbetalningar. De överväganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser, och. Läs mer om hur lovbefrielser kan hanteras här Markreservat I vissa situationer kan markreservat för till exempel underjordiska ledningar behöva sträckas genom områden med prick- eller korsmark. 2 och 5 och bestämma undantag från sådana krav. Beteckningar och bestämmelser Bestämmelser om prickmark anges på plankartan som raster med prickar och bestämmelser om korsmark anges på plankartan som raster med kors. På korsmark är det alltså tillåtet att uppföra anläggningar som till exempel altan och parkering.

Vad är innebörden av spärrad av begränsning
vad är innebörden av spärrad av begränsning

Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (Pop) 2001, Vad är det för lopp i stockholm idag, Vad händer på gröna lund idag,

I planbeskrivningen behöver kommunen också redovisa de överväganden och slutsatser som har gjorts i planarbetet och som legat till grund för planbestämmelsen. En åtgärd som avser ett komplementbostadshus enligt 4 a, en åtgärd enligt 4 b första stycket 1 eller skattekontor 2 göteborg 4 c får inte vidtas utan bygglov inom eller i anslutning till sådana områden som avses i 3 kap. Rivs eller skadas byggnaden vid t ex brand kan prick- eller korsmarken hindra att den får återuppföras. Kommunen kan i bestämmelsen ange vilken typ av komplementbyggnad som får uppföras. En åtgärd behöver alltså uppfylla bestämmelsen för att nämnden ska bevilja bygglov.


Sitemap