Högskoleexamen 120 hp


högskoleexamen 120 hp

högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Arbetet med specialbyggda system medger, och bora Ombak marina putrajaya bröllopspaket kräver ibland, en flexibilitet och arbete med alternativa arbetsmetoder. I yrkesrollen ska man kunna vara delaktig i hela utvecklingsprocessen av ett system. Efter genomförd utbildning skall studenten: Kunna utforma och dokumentera arkitektur för mindre system enligt vanligt förekommande notationsformer. Målgruppen för programmet är personer som vill arbeta med systemutveckling och problemlösning genom logiskt tänkande. Orienterande kunskaper i uppföljning av SEOperspektivet. Högskolespecifikt för BTH: För högskoleexamen krävs minst 60 högskolepoäng inom inriktningen/huvudområdet och minst 30 högskolepoäng på B-nivå varav minst 7,5 högskolepoäng ska utgöras av ett självständigt arbete. Det är dels med lärare som föreläser, handleder och ger konstruktiv feedback, och dels med kurskamrater.

Läsperiod 4 Webbapplikations- projekt PA1104, 7,5hp Datavetenskap Målet med kursen är att studenten ska förvärva: Färdigheter i att analysera och beskriva hur arbete utförs, för att använda som underlag för design av webbaserade informationssystem. Beslut och riktlinjer Beslut om att inrätta utbildningsprogrammet har fattats av Högskolestyrelsen för Blekinge Tekniska Högskola. For this magazine there is no download available. Utvärdering Alla studenter uppmanas att delta i utvärderingen av programmet. Högskoleingenjörsexamen 180 hp, bachelor of Science in Engineering (180 hp /180 credits teknologie kandidatexamen 180 hp, bachelor of Science (180 hp /180 credits second cycle. Den tvåriga varianten leder till Högskoleexamen med inriktning mot datavetenskap. Struktion och analys av algoritmer Grundläggande kunskaper om sambanden mellan teknik, organisationsfrågor samt mänskligt beteende vad gäller informationssäkerhet Grundläggande erfarenheter kring åtkomstskydd och integritetsskydd. First cycle, grundnivå, first cycle, högskoleexamen 120 hp, higher Education Diploma ( 120 hp / 120 credits).

Högskoleexamen 120 hp
högskoleexamen 120 hp

DV1217, 15hp Datavetenskap Målet med kursen är att studenten ska förvärva: Kunskaper i utveckling av interaktiva webbplatser med hjälp av klient och serverscript. Observera att minst 7,5 hp av de valbara kurserna i årskurs 3 måste vara på C-nivå i datavetenskap (DV13xx) (Rekommendation: DV1204, Operativsystem) (Rekommendation: DV1321 Lokala nätverk läsperiod 3 Läsperiod 4 Kandidatarbete i Datavetenskap DV1303 15 hp Datavetenskap Kursens syfte är att studenten själv skaffar sig. Övrigt För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Värderingsförmåga och förhållningssätt För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera. Programmet ges i två varianter: En treårig utbildning, som leder till en filosofie kandidatexamen i datavetenskap (180 högskolepoäng) och en tvårig, som leder till en högskoleexamen ( 120 högskolepoäng). Redan i de första kurserna kommer studenten att tränas i ett akademiskt skrivsätt. Mål Kunskap och förståelse För kandidatexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Övrigt För högskoleexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Fördjupa sina kunskaper inom något av programmets områden, alternativt bredda sin kompetens genom att läsa kurser inom något annat område, beroende på vilka fördjupningskurser som väljs under år tre.


Sitemap