Restaurang i uppsala stockholms och hotellskola


restaurang i uppsala stockholms och hotellskola

att våra elever är nöjda även efter det att de gått vidare i livet, som synes ligger vi långt över övriga gymnasieskolor inom koncernen och det är glädjande. Restaurang - och livsmedelsprogrammet, Kök servering, carl Wahren Gymnasium, restaurang - och livsmedelsprogrammet med inriktning Kök och servering ger kunskap inom matlagning och servering av mat och dryck, både. Det skapar trygghet för eleven att veta att hen får individuellt stöd på skoltid. Resultat Genom förändringar i informationsflödet har tid frilagts från arbetspass och personalmöten. Vidare hålls "klassråd" under ledning av en klasscoach samt återkommande möten mellan rektor och Elevkår där olika planer analyseras tillexempel planen för diskriminering och kränkande behandling.

Detta arbete kommer att fortsätta under nästa läsår integrerat med förstelärarnas uppdrag att utveckla undervisningens kvalitet med hjälp av IKT. Som exempel kan nämnas att det i den öppna matsalen hållits flera lektioner samtidigt. I diskussioner i de olika klasserna kring resultatet av NKI framkommer också att: Eleverna upplever att samverkan mellan lärarna behöver förbättras, utökas och stärkas för att öka samhörigheten inom programmet. Ändamålsenlig kvalitet AcadeMedia Gymnasium Stockholms Internationella Restaurangskola 17.4 Utvecklingsområde 1: Undervisningskvalitet och studiero Under läsåret 2014/2015 har vi arbetat med två gemensamma utvecklingsområden utifrån analys av 2013 års resultat - undervisningskvalitet och studiero. För att eleverna ska få förbättrad möjlighet till information om sina studier och förbättrad delaktighet har utvecklingssamtalen både höst och vår varit förlagda på en schemabrytande resursdag.

Bra restaurang stockholms skärgård
NA-KD uppsala
Ögonlaser uppsala

Undersökningen visar även att det finns en variation mellan var och när eleverna upplever studiero under skoldagen, främst beroende på hur väl lärarna bedriver ledarskap i klassrummet. Yrkeslärarna initierar under våren en gemensam fikastund per vecka på restaurangen och bjuder mäklarhuset lund in alla medarbetare till besök. All personal har tillgång till en delad SIR-kalender i outlook. Vårt värdegrundsarbete I vår verksamhet skapar vi förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Restaurang, bryggan är endast för elever och personal. Samt att det i kommande elev- och medarbetarenkät leder till ett bättre omdöme när det gäller arbetsro. Restaurangen håller öppet för allmänheten för lunch dagligen och middag en kväll i veckan. Nomineringar och priser Två elever i åk 3 blev nominerade till årets gulddrake, samt att 5 elever från vår skola blev nominerade och vann pris i årets framtidsdrake. Stockholms, internationella, restaurang - och, hotellskola hör även Klara Norra gymnasium, Klara Södra gymnasium, Klara Linköping och, klara Karlstad. Till kommande läsår är därför studiero åter ett av läsårets prioriterade utvecklingsområden. Lärarna jobbar aktivt med konkret struktur kring lektionen; skriver start, avslut och paustider på tavlan.


Sitemap