Lao hac bo cuc


lao hac bo cuc

Nhân vt Lo Hc t sp xp trc cái cht, mt cái cht gii thoát, ây là tnh cnh chung ca ngi nông dân nghèo kh, tng qun b áp bc n ng cng. Qung cáo, câu 4 (trang 48 sgk Ng Vn 8 tp 1 - Khi nghe Binh T ni, nhân vt "tôi" bt ng, hoài nghi, cm thy tht vng. Cách dn dt câu chuyn linh hot, thoi mái mà vn cht ch, lin mch. Là cách nhn ca mt con ngi ng cm vi ni au kh ca ngi nông dân, gn gi, yu thng và nhn ra nhng phm cht cao qu. I vi nhng ngi quanh ta, nu ta không c tm mà hiu h, th ta ch thy h gàn d, ngu ngc, bn tin, xu xa,. Lo Hc ca Nam cao là mt tác phm nh th, tnh cnh ca nhân vt lo Hc, nhân cách ca lo, cuc sng ca Lo ng vng vang xa vi nhng ni day dt v cuc.

Lao hac bo cuc
lao hac bo cuc

C - hiu vn. . Xt xa v ngi sng t t và nhân hu, trung thc nh lo Hc phi chn cái cht au n,. Xây dng c nhân vt c tnh cá th ha cao Bài tp minh ha V d : Nhn xét v c sc ngh thut ca truyn ngn Lo bo i värnamo Hc Gi làm bài Các em c th tham kho mt s di ây: Ngi. Phân tch nhân vt lo Hc trong truyn ngn "Lo Hc" ca Nam Cao. Tm tt tác phm: Lo Hc là ngi cô n, v mt, con b i n in cao su, lo nuôi và yu qu con Vàng i kém, b m, phi tiu vào tin dành dm cho con Lo Hc phi bán con Vàng. Din bin tâm l ca lo Hc xung quanh chuyn bán. Ông hi sinh trn ng công tác vng sau lng. Câu vn v vy mà thm m cht tr tnh, giàu sc truyn. Tác gi cho ngi c thy cái nhn chân thc, sâu sc v nhng con ngi nghèo kh trong x hi xa, qua chnh là cái nhn nhân sinh ca tác gi Nam Cao. Lo tru tréo, bt mép si ragit mnhlo vt v n hai gi ng h ri mi cht.

BO, cUC -ANH Tin tuc CP NHT, bo - cuc -anh Báo Ngi Bnh hc lào - Thuc cha và cách iu tr hc lào tn gc không Suy ngh ca em v truyn ngn Lo hc ca Nam Cao


Sitemap